Algemene voorwaarden Self Improvement

Self Improvement heeft als missie om u een ontspannen en uitdagend uur sporten in de gezonde buitenlucht te bieden. Om hier goed uitvoering aan te geven is het noodzakelijk om een aantal afspraken met elkaar te maken. In deze algemene voorwaarden worden deze afspraken nader uiteengezet.

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 3. Gebruiker: Self Improvement, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 74388266.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Self Improvement en de Wederpartij. De overeenkomst behelst deelname aan een training op basis van een rittenkaart, een abonnement of enkele kaart.
 5. Training: groepstraining, duo-training en personal training
 6. Klant: De partij met wie Self Improvement een overeenkomst is aangegaan, dan wel de training of bootcamp heeft afgenomen, dan wel een offerte heeft aangevraagd.
 7. Partijen: Gebruiker en Klant in de betreffende overeenkomst.
 8. App: de Sportbitapp waar elke klant toegang tot heeft.
 9. Toepasselijkheid
 10. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een klant die deelneemt aan een training en Self Improvement, evenals tussen de klant die een abonnement, rittenkaart of enkele kaart heeft afgesloten en Self Improvement.
 11. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement, rittenkaart en enkele kaart die een klant recht geeft op deelname aan een training. Zowel door aanschaf van een abonnement, rittenkaart of een enkele kaart alsook door deelname aan een training verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 12. Bij het bestellen van een abonnement, rittenkaart of een enkele kaart zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Deze toepasselijkheid kan door de klant niet opzij worden gezet. Indien de klant geen consument is dan geldt dat, ook indien bij opdrachtbevestiging de klant zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker opzijzet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Gebruiker integraal van toepassing zijn. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
 14. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 15. Self Improvement kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Self Improvement of in de Sportbit App. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
 1. Overeenkomst
 2. Een overeenkomst tussen Self Improvement en een klant komt tot stand zodra en doordat beide partijen met elkaar overeenstemming bereiken. Dit kan blijken uit registratie door de klant in de app, door een schriftelijke of elektronische bevestiging dan wel door een telefonische bevestiging van deelname aan een training.
 3. Wijziging van de overeenkomst kan enkel met schriftelijke of elektronische toestemming van Self Improvement. Wijziging van de overeenkomst kan kosten met zich meebrengen. Dit geldt bijvoorbeeld maar niet alleen voor een wijziging van bootcamptraining naar personal training.
 4. Een overeenkomst tussen Self Improvement en een klant kan bestaan uit:
  1. Een rittenkaart die gedurende een jaar recht geeft op deelname aan een training. De rittenkaart vermeldt op welke deelname aan welke training de rittenkaart recht geeft en om hoeveel ritten het gaat.
  2. Een enkele kaart houdt in dat een klant recht heeft op eenmalig een uur een bepaalde training. Vooraf wordt afgesproken op wat voor soort training de enkele kaart recht geeft.
  3. Een abonnement voor groepslessen en smallgroup training:
   1. Brons bestaande uit 5 credits per kalendermaand.
   2. Zilver bestaande uit 9 credits per kalendermaand.
 • Goud bestaande uit 12 credits per kalendermaand.
 1. Een abonnement voor personal training:
  1. Zilver bestaande uit 5 credits per kalendermaand.
  2. Goud bestaande uit 9 credits per kalendermaand.
 1. Rittenkaarten
 2. Een rittenkaart geeft recht op twintig, tien of vijf keer een uur deelname aan een training. De rittenkaart vermeldt om welke training het gaat. Tevens vermeldt de rittenkaart op hoeveel ritten de kaart betrekking heeft.
 3. Een rittenkaart is een jaar geldig. De geldigheid van de rittenkaart staat vermeld in de app. Als een rittenkaart is verlopen of verbruikt, dient een klant een nieuwe rittenkaart aan te schaffen alvorens er weer kan worden ingeschreven voor een nieuwe training.
 4. Via de app wordt bijgehouden op hoeveel uren deelname de klant nog recht heeft.
 5. Een rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Bij langdurige ziekte of zwangerschap is het mogelijk de geldigheid van de rittenkaart op te schorten. De periode van opschorting wordt in overleg met Self Improvement bepaald. Indien er geen overleg plaatsvindt wordt er opgeschort tot een maximum van 3 maanden. De opschorting wordt vastgelegd in de app.
 7. Een rittenkaart dient voor de eerste training volledig te zijn betaald, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Een klant is niet gerechtigd deel te nemen aan de training indien de kaart niet volledig is betaald.
 8. Een rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
 9. Indien een klant de rittenkaart niet volledig verbruikt, heeft de klant geen recht op teruggave van een bedrag naar rato van het aantal trainingen die niet tijdig zijn verbruikt.
 10. De klant heeft het recht binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst de overeenkomst te herroepen. Het recht op herroeping vervalt zodra de klant deelneemt aan een training voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 11. Enkele kaarten
  1. Een enkele kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  2. Een enkele kaart is een jaar geldig. De ingangsdatum staat vermeld op de rittenkaart en in de app.
  3. Bij langdurige ziekte of zwangerschap is het mogelijk de geldigheid van een enkele kaart op te schorten. De periode van opschorting wordt in overleg met Self Improvement bepaald. Indien er geen overleg plaatsvindt wordt er opgeschort tot een maximum van 3 maanden. De opschorting wordt vastgelegd in de app.
  4. Een enkele kaart dient voor de eerste training volledig te zijn betaald, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Een klant is niet gerechtigd deel te nemen aan de training indien de kaart niet volledig is betaald.
  5. Een enkele kaart loopt automatisch af na de looptijd. Een enkele kaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
  6. Indien een klant een enkele kaart niet verbruikt binnen de looptijd van de enkele kaart, heeft de klant geen recht op teruggave van de aanschafprijs.
  7. De klant heeft het recht binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst de overeenkomst te herroepen. Het recht op herroeping vervalt zodra de klant deelneemt aan een training voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 1. Abonnementen
 2. Een abonnement geeft recht op het aantal credits per kalendermaand dat vermeld staat bij de aanschaf van het abonnement. Het abonnement vermeldt om welke training het gaat. Tevens vermeldt het abonnement op welke duur het abonnement betrekking heeft.
 3. Een abonnement kan worden aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden.
 4. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Bij langdurige ziekte of zwangerschap is het mogelijk de betaling van het abonnement op te schorten. De periode van opschorting wordt in overleg met Self Improvement bepaald. Indien er geen overleg plaatsvindt wordt er opgeschort tot een maximum van 3 maanden. De opschorting wordt vastgelegd in de app.
 6. Een abonnement dient voor de eerste training volledig te zijn betaald, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Een klant is niet gerechtigd deel te nemen aan de training indien het abonnement niet volledig is betaald.
 7. Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als waarvoor het abonnement is aangegaan.
 8. Indien een klant een abonnement niet volledig verbruikt, heeft de klant geen recht op teruggave van een bedrag naar rato van het aantal credits die niet zijn verbruikt.
 9. De klant heeft het recht binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst de overeenkomst te herroepen. Het recht op herroeping vervalt zodra de klant deelneemt aan een training voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 1. Prijzen
  1. Voor de aanschaf van het abonnement, de rittenkaart of een enkele kaart wordt de prijs medegedeeld aan de klant. Self Improvement heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde abonnement, rittenkaarten en reeds afgesloten en betaalde enkele kaarten. In het geval van abonnementen wordt de klant tijdig op de hoogte gebracht van de voorgenomen prijswijziging. De klant heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat.
  2. Betaling geschiedt vooraf middels de app.
 1. Trainingen
  1. Een klant dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via de app. Zonder aanmelding heeft een klant geen recht op deelname aan een training.
  2. Een klant kan zich tot uiterlijk zes uur voor aanvang van een training nog uitschrijven. Bij te late of geen uitschrijving wordt één (1) rit in rekening gebracht.
  3. Self Improvement is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar in de app.
  4. Self Improvement heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training bij onvoldoende belangstelling of een overmachtsituatie, zoals ziekte van de trainer, te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.
  5. Buitengewone omstandigheden leveren voor Self Improvement altijd overmacht op en ontheffen Self Improvement van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Self Improvement ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Self Improvement is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
  2. Self Improvement en al haar medewerkers en stagiaires zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een klant.
  3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten, zoals adviezen, van Self Improvement en al haar medewerkers en stagiaires is Self Improvement niet aansprakelijk.
  4. Self Improvement is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een klant oploopt tijdens of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  5. Self Improvement is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een klant dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.
  6. Self Improvement mag klanten zonder opgaaf van redenen uitsluiten van deelname aan een training.
  7. Self Improvement is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 1. Social media
  1. Door het aangaan van een overeenkomst met Self Improvement gaat klant tevens akkoord met publicatie van afbeeldingen op de social media-accounts van Self Improvement en Sanne Tamerus, dan wel andere uitingen van reclame, waarbij hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht, tenzij klant uitdrukkelijk aan Self Improvement aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.
 2. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  2. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in onderling overleg worden opgelegd, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.